نشریه های علمی انتشارات
  

جستارهای ادبی
علمی - پژوهشی
۲۰۰۸-۷۱۸۷
۲۳۸۳-۲۴۷۹
دانشگاه فردوسی مشهد
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سیّد حسین فاطمی
دکتر محمد تقوی
سید محمد علی موسوی
لیلا حق پرست
Islamic world Science Citation center ۰.۱۲۳
jls.um.ac.ir

تاریخچه نشریه

اوّلین شماره مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در بهار سال 1344 به مدیر مسؤولی شادروان دکتر جواد حدیدی با عنوان "مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات مشهد "انتشار یافت و از شمارۀ 17 در بهار 1348 به "مجلّۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد" تغییر نام داد . این مجلّه از بهار 1353 (شمارۀ 37) با عنوان " مجلّۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد " ، از شمارۀ 57 تا 64 با عنوان "مجلّۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد " و از شمارۀ 65 در بهار 1363 با عنوان " مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد" به چاپ رسید . از شمارۀ 77-76 در بهار و تابستان سال 1366 با توجه به رتبه بندی نشریات دانشگاهی با رتبۀ علمی و پژوهشی عرضه شد و تا زمستان 1381 (شمارۀ 139) با همین عنوان چاپ شد . از بهار 1382 به توجه به تخصّصی شدن مجلّات با عنوان "مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی تخصّصی زبان و ادبیّات " انتشار یافت . از سال 1388 (شماره 164) به دستور وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر تخصّصی شدن مجلّات بر اساس رشته های دانشگاهی این مجلّه با عنوان " جستارهای ادبی (ادبیّات و علوم انسانی سابق )" در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی منتشر می شود .

حوزه و تخصص نشریه

زبان و ادبیات فارسی

فرایند بررسی مقالات

تمامی مقالات ارسالی در دو مرحله مورد بررسی داوران قرار گرفته و ازجهت رعایت استانداردها و قوانین ارزیابی می شوند. هرمقاله در ابتدا توسط یک ویراستار بررسی شده و در صورت عدم رد شدن به سه داور که نام آنها محرمانه باقی می ماند ارسال خواهند شد. هویت نویسندگان نیز محرمانه باقی خواهد ماند. هدف از فرآیند بررسی ، تشخیص نقاط قوت و ضعف مقالات، اصالت ، به روزبودن را انسجام آن هاست. بنابراین ویراستار(ان) در ابتدا مقالات را از جهت رعایت ملزومات اولیه مقاله نویسی بررسی می نمایند. همچنین نگارش مقاله مطابق با فرمت مجله و سیستم APA در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرد. مقالاتی که دراین مرحله رد شوند از فرآیند ارزیابی خارج شده و به نویسندگان اطلاع رسانی می شود. آن دسته از مقالاتی که ملزومات اولیه و استانداردها را رعایت نموده اند به داوران- داخلی یا خارجی – ارسال خواهند شد. پس نویسندگان در جریان تصمیم مجله- پذیرش قطعی، پذیرش مشروط ، اصلاح و ارسال مجدد،عدم پذیرش – در مورد مقاله شان قرار خواهند گرفت .