نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستیتماس اصلی

سردبیر: دکتر محمد تقوی
فردوسی مشهد
مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی - مجله جستارهای ادبی
ایمیل: jll@ferdowsi.um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

سید محمد علی موسوی
ایمیل: jll@ferdowsi.um.ac.ir