نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۳، شماره ۱۷۱،(۱۳۸۹)

عنوان مقاله: متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی)


صفحات: 27-42

DOI: 10.22067/jls.v43i4.10184

چکیده
دین مانوی در زمان ساسانیان، که در ایران حکومتی دینی برپا کرده بودند، گسترش یافت. امّا بزرگان دین زردشتی، که حکومت پادشاهان ساسانی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده بودند، با این دین سر به مخالفت برداشتند و سرانجام مانی را محاکمه و اعدام کردند و دینش را از ایران برانداختند. این مخالفت ها و ضدیّت ها در پاره ای از متن های پهلوی و پازند، ازجمله متن پازند شکند گمانیک، کتیبه های کردیر و متن پهلوی دینکرد سوم بازتاب یافته است. در این مقاله ابتدا به معرفی این متن ها پرداخته شده، بخش هایی از آنها ذکر و از نظر محتوایی بررسی و با آموزه های مانوی مقایسه شده است.
کلیدواژه ها: دین مانوی، فارسی میانه زردشتی، دینکرد، پازند.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3649

بازدید: 831

تاریخ دریافت: 1390/08/02 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1390/08/02

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )