نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۳، شماره ۱۷۱،(۱۳۸۹)

عنوان مقاله: کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی


صفحات: 109-142

DOI: 10.22067/jls.v43i4.10191

چکیده
کتاب العین خلیل بن احمد فراهیدی، قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی است که در اختیار داریم. در مباحث مقدّماتی اشاره کرده ایم که هرچند منابع تاریخی نشان می دهند اثر ابن عبّاس خصلت معجم گونه دارد، امّا اطلاق اصطلاح نخستین معجّم تنها زیبندة کتاب العین است. مقاله با توضیحات فرامتنی دربارة زندگی و اثر خلیل بن احمد آغاز می شود. نیز اشارة کوتاهی کرده ایم به نخستین فرهنگ نامه های عربی تا حدود قرن چهارم. در بخش «منبع شناسی تحقیق» گفته ایم که غیر از اثر خلیل بن احمد، المعرّب جوالیقی، لسان العرب ابن منظور از منابع کلاسیک و الالفاظ الفارسیّة المعرّبة اثر سیّد ادّی شیر، معجم-المعرّبات الفارسیّة نوشتة محمّد التّونجی و المعرّب و الدّخیل فی المعاجم العربیّه نگاشتة نصر علی به عنوان منابع اصلی تحقیق انتخاب شده اند؛ هر کدام به دلیلی. محور تحقیق، کتاب العین است و این که حضور کلمات فارسی در نخستین فرهنگ نامة عربی چگونه است و منابع دیگر فقط در جهت توضیح بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. مقاله شامل پنجاه و دو کلمه و ترکیب فارسی است که در کتاب العین آمده است؛ چه مواردی که مؤلّف به فارسی بودن آن ها اذعان کرده و چه کلمات فارسی که وی به کار برده، امّا به فارسی-بودن آن ها اشاره نکرده است. این مقاله نشان می دهد کلمات فارسی در قرن دوم هجری چندان در میان اعراب متداول بوده که نظر مؤلّف العین را به خود جلب کرده است.
کلیدواژه‌ها: زبان فارسی، فرهنگ نامه، معجم، قرن دوم، تاریخ زبان فارسی، کتاب العین.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3554

بازدید: 1349

تاریخ دریافت: 1390/08/03 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1390/08/03

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )