نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۴، شماره ۱۷۲،(۱۳۹۰)

عنوان مقاله: بررسی وتحلیل معنای «نقش» در بیتی بحث برانگیز از حافظ


صفحات: 75-96

DOI: 10.22067/jls.v44i1.11685

چکیده
در این جستار به شرح و تفسیر معنای «نقش» در بیت بحث برانگیز:
داده ام باز نظر را به تذروی پرواز بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند
از حافظ پرداخته شده است. ابتدا نکاتی که شارحان پیش از این دربارة واژة «نقش» در این بیت آورده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بسیاری از شارحان با توجّه به معنایی که سودی از واژة «نقش» به دست داده معنای «نقش» را اصطلاحی در شکار دانسته اند. نگارنده در ردِّ این معنا شواهد بسیاری یافته است و به این نتیجه رسیده که «نقش باز خواندن» در این بیت از حافظ «اثر کسی یا چیزی را درک کردن»، «درک و فهم درست از چیزی» و... است و این واژه در این بیت ارتباطی با شکار ندارد.
کلیدواژه ها: نقش، نقش خواندن، نقش بازخواندن، شکار، پرده، موسیقی، حافظ.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154