##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فرامرز ادینه کلات , سلمان ساکت ,

چکیده

چاپ نخست تصحیح جدید تاریخ بیهقی، اثر ابوالفضل بیهقی، که یکی از پایه‌‌های نثر فارسی به شمار می‌رود، در اواخر سال 1388 خورشیدی، به کوشش آقایان دکتر محمّدجعفر یاحقّی و مهدی سیّدی منتشر شد. پیش از این، استادان بنامی چون ادیب پیشاوری، سعید نفیسی، دکتر قاسم غنی و دکتر علی‌اکبر فیّاض به تصحیح این اثر برجسته همّت گمارده بودند، امّا تصحیح و پژوهش تازه‌ای که انجام گرفته، از لونی دیگر است؛ چرا که افزون بر مقابلة دقیق نسخ متعدّد و چاپ‌‌های کتاب و فراهم کردن تصحیحی انتقادی از آن، بسیاری از کاستی‌‌‌ها و مشکلات چاپ‌‌های پیشین بر طرف شده و اصالت‌‌های نسخ خطی به متن بازگشته است. همچنین مقدّمة مفصّل، توضیحات فراوان و فهرست‌‌های متنوّع و گستردة کتاب، از امتیازات ویژه و غیرقابل انکار کتاب است. این مقاله بر آن است تا با نقد و بررسی این تصحیح تازه، علاوه بر ذکر مزایا و نقاط قوّت آن، شماری از کاستی‌‌‌ها و نیز برخی از پیشنهادهای اصلاحی را مطرح کند.
کلیدواژه ها: تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، تصحیح متن، متن‌شناسی.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ادینه کلاتف., & ساکتس. (2012). نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی. جستارهای نوین ادبی, 44(1), 149-177. https://doi.org/10.22067/jls.v44i1.11688
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده