نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۴، شماره ۱۷۲،(۱۳۹۰)

عنوان مقاله: نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی


صفحات: 149-177

DOI: 10.22067/jls.v44i1.11688

چکیده
چاپ نخست تصحیح جدید تاریخ بیهقی، اثر ابوالفضل بیهقی، که یکی از پایه‌‌های نثر فارسی به شمار می‌رود، در اواخر سال ۱۳۸۸ خورشیدی، به کوشش آقایان دکتر محمّدجعفر یاحقّی و مهدی سیّدی منتشر شد. پیش از این، استادان بنامی چون ادیب پیشاوری، سعید نفیسی، دکتر قاسم غنی و دکتر علی‌اکبر فیّاض به تصحیح این اثر برجسته همّت گمارده بودند، امّا تصحیح و پژوهش تازه‌ای که انجام گرفته، از لونی دیگر است؛ چرا که افزون بر مقابلة دقیق نسخ متعدّد و چاپ‌‌های کتاب و فراهم کردن تصحیحی انتقادی از آن، بسیاری از کاستی‌‌‌ها و مشکلات چاپ‌‌های پیشین بر طرف شده و اصالت‌‌های نسخ خطی به متن بازگشته است. همچنین مقدّمة مفصّل، توضیحات فراوان و فهرست‌‌های متنوّع و گستردة کتاب، از امتیازات ویژه و غیرقابل انکار کتاب است. این مقاله بر آن است تا با نقد و بررسی این تصحیح تازه، علاوه بر ذکر مزایا و نقاط قوّت آن، شماری از کاستی‌‌‌ها و نیز برخی از پیشنهادهای اصلاحی را مطرح کند.
کلیدواژه ها: تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، تصحیح متن، متن‌شناسی.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6423

بازدید: 2542

تاریخ دریافت: 1390/12/13 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1390/12/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )