نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۴، شماره ۱۷۳،(۱۳۹۰)

عنوان مقاله: ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه


صفحات: 1-32

DOI: 10.22067/jls.v44i2.12620

چکیده
این مقاله به بررسی تطبیقی ساختار داستان رستم و اسفندیار به روایت ابن مقفع در نهایة‌الارب و فردوسی در شاهنامه بر اساس دیدگاه هانزن (بررسی و مقایسه در دو سطح کلی و جزیی) می پردازد. بدین منظور نخست روایت های مشابه با روایت ابن مقفع و فردوسی گردآوری شده و به تفاوت بنیادین این روایت ها، یعنی زردشتی بودن یا نبودن رستم، پرداخته شده است. پس از آن، ساختار داستان ها در دو سطح کلی و جزیی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که روایت ابن مقفع روایتی تاریخی با ساختاری پیوسته است که در شاهنامه به چند داستان تقسیم شده است، اما روایت فردوسی داستانی هنری و شاعرانه است.

کلمات کلیدی:   نهایة‌ الارب ؛ شاهنامه ؛ ابن مقفع ؛ فردوسی ؛ رستم ؛ اسفندیار


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5523

بازدید: 746

تاریخ دریافت: 1391/02/30 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )