نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰)

عنوان مقاله: مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف)


صفحات: 65-100

DOI: 10.22067/jls.v44i3.12650

چکیده
شناسایی و چاپ شاهنامۀ نسخۀ سن ژوزفِ بیروت (احتمالاً کتابت اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم) رویداد مبارکی در متن شناسی شاهنامه است. این دست نویس مهم در کنار سایر نسخه‌های معتبر مانند فلورانس (۶۱۴)، لندن (۶۷۵)، طوپقاپوسرای (۷۳۱)، لنینگراد (۷۳۳)، قاهره (۷۴۱) و ترجمۀ عربی بنداری می تواند در کار تصحیح حماسۀ ملی ایران مفید باشد. نگارنده در مدت هفت ماه، تصحیح خویش از شاهنامه (اصفهان، شاهنامه پژوهی،۱۳۷۹، پنج جلد) را با ضبط‌های این نسخۀ نویافته مقایسه کرده و حدود هفتصد مورد اختلاف یافته است. در این مقاله، صد و شش مورد از این تفاوت‌ها برای آگاهی شاهنامه پژوهان ذکر و بررسی می شود تا شاید در رسیدن به متنِ نزدیک به اصلِ شاهنامه به کار آ

کلمات کلیدی:   شاهنامه ؛ تصحیح ؛ نسخۀ سن ژوزف ؛ چاپ جیحونی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3200

بازدید: 728

تاریخ دریافت: 1391/02/31 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )