نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰)

عنوان مقاله: زایش اسطوره‌های ترمیمی در سنت اساطیری ایران


صفحات: 149-166

DOI: 10.22067/jls.v44i3.12653

چکیده
در بررسی اساطیر اقوام و ملل مختلف می‌توان به یک عده اساطیر پایه باورمند بود. این اساطیر، نمونه و منشاء پیدایش اساطیر متأخرترند. معمولاً خودِ اساطیرِ پایه یا بخشی از عناصر سازندة آن بنا به انگیزه‌های مختلف در معرض فراموشی قرار می‌گیرند؛ اما این اساطیر هرگز به طور کامل محو و نابود نمی‌گردند، بلکه در طول تاریخ و در فرایند غبار زدایی از حافظة ناخودآگاه جمعی در ضمن روایت‌های دیگرِ اساطیری مورد بازآفرینی و احیا قرار می‌گیرند؛ مانند احیای «جام جم » در اسطورة کیخسرو. با بررسی اساطیر متأخر می‌توان بخش‌های فراموش شدة اساطیر پایه را مانند تکه‌های پراکنده کنار هم چید و به چنـد و چون آن اساطیر دست یافت. در این مقاله روایت اساطیری جمشید به عنوان اسطوره‌ای پایه برای زایش اسطوره‌های ترمیمی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:   اساطیر ترمیمی ؛ اساطیر ایران ؛ جمشید ؛ فریدون ؛ کیخسرو ؛ اسفندیار.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3663

بازدید: 729

تاریخ دریافت: 1391/02/31 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )