نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰)

عنوان مقاله: نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی


صفحات: 185-220

DOI: 10.22067/jls.v44i3.12655

چکیده
نظامی عروضی نخستین نویسنده‌ای است که شرح‌حال بالنسبه مفصّلی از فردوسی در چهارمقاله به دست داده است. وی پس از آن‌که شنیده‌ها و یافته‌های خود را از زندگانی فردوسی بیان می‌کند، به نقل روایتی می‌پردازد که در سال ۵۱۴ در نیشابور از امیر معزّی و او سابقاً از شخصی به نام امیر عبدالرزاق شنیده بوده است. این روایت بسیار مهم که متضمّن حوادثی از آخرین سال‌های زندگی فردوسی است، هرچند در پژوهش‌های جدید بسیار مورد توجه و استناد قرارگرفته، اما هیچ‌گاه جزئیات آن به نحو شایسته نقد نشده است. موضوع این مقاله بررسی این روایت است و بدین منظور گزارش مزبور به قطعاتی تقسیم و مطالب هر قطعه با مآخذ معتبر تاریخی سنجیده و نتیجه‌گیری شده است.

کلمات کلیدی:   فردوسی ؛ سال وفات فردوسی ؛ امیر عبدالرزاق ؛ محمود غزنوی ؛ چهارمقاله ؛ ابوالقاسم کرّکانی ؛


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154