نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۴، شماره ۱۷۴ (۱۳۹۰)

عنوان مقاله: مقاله‌شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های ۱ تا ۱۷۳)


صفحات: 223-228

DOI: 10.22067/jls.v44i3.12656

چکیده
مقاله‌شناسی شاهنامه و ادب حماسی
در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
(شماره‌های ۱ تا ۱۷۳)

کلمات کلیدی:   مقاله‌شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 173)


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3630

بازدید: 750

تاریخ دریافت: 1391/02/31 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )