نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶ ، شماره ۱۸۰ (۱۳۹۲)

عنوان مقاله: بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان


صفحات: 27-56

DOI: 10.22067/jls.v46i1.13044

چکیده
در سال ۱۹۴۹، جوزف کمبل (۱۹۸۷-۱۹۰۴) اسطوره‌شناس امریکایی، در کتاب قهرمان هزار چهره دیدگاه خود را دربارۀ اسطورۀ یگانه طرح می‌کند: قهرمان به زندگی روزمره و روزمرگی زندگی پشت می‌کند؛ سفری مخاطره‌آمیز را به جان پذیرا می‌شود؛ به مقابله با موجودات متخاصم و نیروهای بازدارنده می‌پردازد؛ بر آن‌ها فایق می‌آید و سرانجام در بازگشت، فضل و برکتی را که ره‌آورد این سفر خطیر است، به یارانش ارزانی می‌دارد. در این الگو، کمبل به شیوۀ رایج ساختارگرایان، در پی ارائۀ نمایه‌ای بنیادین برای کهن‌الگوی سفر قهرمان است. به همین منظور، شواهد متعدد‌ی را از داستان‌‌های اقوام و ملل مختلف فراهم می‌آورد و طرحی جامع را در این زمینه پیشنهاد می‌کند. در مطالعۀ حاضر، رابطۀ بین دو حوزۀ معیّن در نقد کهن‌الگویی – تصاویر ازلی و کهن‌الگوی سفر قهرمان - در روایت داستان هفت‌خان رستم از شاهنامۀ فردوسی بررسی شده و در پایان مزایا و کاستی‌‌ها‌ی این الگو نقد شده است.

کلمات کلیدی:   نقد اسطوره‌ای; اسطورۀ یگانه; کهن‌الگو; شاهنامۀ فردوسی; هفت‌خان رستم


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4046

بازدید: 1077

تاریخ دریافت: 1391/03/17 , تاریخ پذیرش: 1391/11/29 , تاریخ انتشار: 1392/04/31

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )