نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶)

عنوان مقاله: سمک عیّار: افسانه یا حماسه؟(مقایسة سازه شناختی سمک‌عیّار با شاهنامة فردوسی)*


صفحات: 37-56

DOI: 10.22067/jls.v40i3.13159

چکیده
سنّت دیرینه، غنی و مردمی قصّه‌گویی شفاهی توسط قصه‌گویان که نزد همة هندو اروپاییان؛ بخصوص اقوام آریایی ساکن فلات ایران بویژه ‌شرق ایران،خراسان‌بزرگ‌، رواج بسیار داشته، افسانه‌ها و اساطیر‌کهن و نیزبسیاری از اخبار حوادث تاریخی را حفظ و منتقل کرده‌است.در این مقاله‌، ضمن بررسی این سنّت وتحلیل درزمانی آن،کوشیده‌ایم نشان دهیم که بسیاری‌ازآثار‌‌داستانی اولیة دورةاسلامی، از ‌رهگذر‌همین سنّت شفاهی پدید آمده است و قسمتهای‌بسیار از شاهنامه‌، ویس ‌و رامین و نیز سمک عیار را راویان و به صورت شفاهی روایت کرده‌اند. مقایسةسازه شناختی شاهنامه و سمک‌عیار نه تنها این‌نظریه را ‌اثبات می‌کند بلکه آشکار می‌سازد که سمک‌عیار به دلیل داشتن عناصر، بنمایه ها و سازه‌های حماسی ‌بسیار، یک حماسه است نه افسانه.
کلید ‌واژه‌ها: سمک‌عیار، شاهنامه، گوسان، سازه‌شناسی، سنّت‌ قصّه‌پردازی.

کلمات کلیدی:   سمک‌عیار، شاهنامه، گوسان، سازه‌شناسی، سنّت‌ قصّه‌پردازی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154