نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶)

عنوان مقاله: تحلیل دیدگاههای عطّار دربارۀ شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی*


صفحات: 57-76

DOI: 10.22067/jls.v40i3.13160

چکیده
از جمله مسائلی که در حوزۀ نقد ادبی کمتر مورد توجه قرار گرفته است مقایسة دیدگاههای ادبی شاعران و نویسندگان به عنوان خالقان آثار ادبی با نظرات منتقدان و نظریه پردازان این حوزه است. پژوهش حاضر شامل بررسی دیدگاههای عطار نیشابوری دربارۀ مسائل گوناگون شعر مانند وزن، قافیه، ردیف، کذب در شعر، الهام شاعرانه، مخاطب، لفظ و معنی و شعر حکمی و توحیدی است. در این تحقیق چهار مثنوی الهی نامه، اسرارنامه، مصیبت نامه و منطق الطیر به طور کامل بررسی گردیده و تمام گفته‌های عطار در حوزه‌های استخراج شده و ضمن شرح و توضیح، با نظرات منتقدان ادبی گذشته و حال مقایسه گردیده است. در پاره‌ای موارد برای نشان دادن نوآوریهای عطار خصوصاً در حوزۀ مخاطب و معنی، از غزلیات وی کمک گرفته‌ایم.
کلید واژه‌ها: عطار نیشابوری، مثنویها، دیدگاههای ادبی، نقد و تحلیل.

کلمات کلیدی:   عطار نیشابوری، مثنویها، دیدگاههای ادبی، نقد و تحلیل


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 9573

بازدید: 730

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/04/02 , تاریخ انتشار: 1387/04/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )