نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶)

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*


صفحات: 117-139

DOI: 10.22067/jls.v40i3.13164

چکیده
شخصیّتهای تاریخی از قهرمانان عمدة داستانهای حماسی، عاشقانه وتعلیمی بوده اند. یکی از این شخصیّتها بهرام گور است که نظامی پس از فردوسی به بهترین وجه و در قالب شخصیّتی آرمانی به وصف و ترسیم خصلتها، گفتار و رفتار او پرداخته است. رعیّت پروری، عدالت خواهی، شجاعت و دلاوری، خوش باشی، رامش جویی و ذوق شاعرانه، به گواه مورّخان اسلامی، از بهرام گور پادشاهی محبوب ساخته است. طولانی‌ترین داستان در شاهنامه بعد از خسرو انوشیروان، مربوط به زندگی بهرام است. نظامی نیز در چالشی با فردوسی، در منظومه ای مستقل به نام بهرام نامه یا هفت پیکر به شرح زندگی او پرداخته است. این دوشاعر با رویکردی خاص، زندگی او را تصویر کرده اند. در این گفتار به بررسی شخصیّت بهرام از نظر این دو شاعر می پردازیم.
کلید واژه ها: فردوسی، نظامی، شاهنامه، هفت پیکر، بهرام.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3689

بازدید: 747

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1387/04/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )