نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶)

عنوان مقاله: سام‌نامه از کیست؟ *


صفحات: 159-176

DOI: 10.22067/jls.v40i3.13166

چکیده
سام نامه، حماسه‌ای عاشقانه است که از آن به عنوان آخرین حماسة ملّی ادب فارسی یاد می کنند. از زمان آغاز تحقیقات نوین در ادبیّات فارسی، پیرامون این اثر و نویسنده آن نیز پژوهشهایی صورت گرفته است که هر یک به گونه‌ای سعی کرده‌اند صحّت انتساب آن را به خواجوی کرمانی رد یا اثبات کنند. در این گفتار ابتدا تاریخچه این تحقیقات و استدلالهای نویسندگان درباره این اثر ذکر گردیده که نگارنده به همة این دلایل پاسخ گفته و انتساب سام نامه به خواجو را رد کرده است و سپس دلایلی مبنی بر تعلّق این اثر به ادبیات عامیانه ارائه کرده است.
کلید واژه ها: سام نامه، همای و همایون، خواجوی کرمانی، ادبیّات عامیانه.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8919

بازدید: 564

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1387/04/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )