نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶)

عنوان مقاله: سَفَنْجَقانیه؛ واژه‌ای فارسی در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن


صفحات: 1-11

DOI: 10.22067/jls.v40i4.13168

چکیده
میان زبانهایی که در حوزة واژگانی بر زبان عربی تأثیرگذاشته و واژه‌های فراوانی از آن به عربی وارد شده زبان فارسی بیش از همه قابل اعتناست و از این رهگذر، عناصر مربوط به فرهنگ و تمدن ایرانی هم فراوان به زبان و فرهنگ عربی راه یافته است. قاموس لسان العرب ابن منظور بسیاری از این عناصر را در خود جا داده است. ازمیان واژه های معرّبی که در لسان العرب به کار رفته واژة کمیاب «سفنجقانیه» با پیشینة دراز تاریخی‌اش توجّه ما را به خود جلب کرد. در این مقاله با تکیه بر شکل معرّب واژة ‌ سپنجگانی (= سفنجقانیه) و جستجو در متون تاریخی و ادبی، ضمن ارائة شواهد قاموسی و مراجعه به منابع تاریخی، به پیشینیة این واژه و تحولات معنایی آن پرداخته ایم. این پژوهش گوشه‌ای از فرهنگ و زبان دیرین ایران را روشن کرده است.
کلید واژه‌ها: لسان العرب، ابن منظور، زبان فارسی، زبان عربی، واژه‌های معرّب، سپنج، سپنجگانی.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3580

بازدید: 593

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1387/04/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )