نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶)

عنوان مقاله: خاستگاه و معانی واژة اعجم


صفحات: 13-31

DOI: 10.22067/jls.v40i4.13169

چکیده
این مقاله کوششی است برای تبیین خاستگاه و معانی واژة اعجم. بدین منظور واژه نامه‌های فارسی و عربی مورد بررسی قرار گرفته و به آثار نظم و نثر توجّه شده است. نیز، آرا و نظریات ارائه شده دربارة این واژه از نظر دور نمانده اند و به‌خصوص با استناد به شواهدی معتبر از متون مختلف ادبی، تاریخی و تفسیری انگاره‌ای که در آن واژة اعجم فارسی و مشتق از نام جمشید ـ پادشاه اساطیری ایران ـ دانسته شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. واژه اعجم در اصل عربی و به معنای گنگ و غیر فصیح است که کاربرد فراوان آن برای ایرانیان موجب شده در دوره های بعد، از آن معنای غیر عرب و به ویژه ایرانی فهمیده شود.
کلید واژه‌ها: اعجم، عجم، جمشید، ملک جم، ادب فارسی و عربیدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3586

بازدید: 652

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1387/04/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )