نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶)

عنوان مقاله: مقایسه الگوی برتری جانبی فرآیند درک شنیداری زبانی در کودکان با سندرم داون و کودکان طبیعی


صفحات: 135-152

DOI: 10.22067/jls.v40i4.13174

چکیده
هدف پژوهش حاضر، مقایسة الگوی برتری جانبی فرآیند درک شنیداری زبانی دردو گروه کودکان با سندرم داون و کودکان طبیعی بوده است. بدین منظور ۹ آزمودنی با سندرم داون مشغول به آموزش در ۵ مرکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی شهرستان مشهد با سن تقویمی۱۶-۹ سال و سن عقلی ۵/۶-۶ سال و پنج آزمودنی طبیعی با سن تقویمی و عقلی ۵/۶-۶ سال به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس، پس از کنترل متغیّرهای مربوطه انتخاب شدند. پس از انتخاب کودکان راست دست از طریق استفاده از گزینه‌های پرسش نامة دست برتری آنت، از تکنیک الکتروانسفالوگرام (ای.ای.جی) جهت بررسی نوع برتری جانبی فرآیند درک شنیداری زبانی ازطریق ثبت ولتاژ امواج مغزی در قشر مغز(مناطق گیجگاهی)، در دو حالت استراحت و فعالیت (گوش دادن به داستان) استفاده شد. مقایسة داده‌های به دست آمده، نشان داد که میانگین ولتاژ امواج مغزی در مناطق گیجگاهی چپ و راست در حالت فعالیت و نیز درحالت استراحت، میان دو گروه آزمودنی متفاوت است.
کلید واژه‌ها: فرآیند درک شنیداری زبـانی، برتـری جانبی، سنـدرم داون، الکتـروانسـفـالـوگـرام (ای.ای.جی).دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3465

بازدید: 775

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1387/04/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )