نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶)

عنوان مقاله: افزایش تفکّر انتقادی از طریق مباحثة ادبی در کلاسهای زبان انگلیسی


صفحات: 153-167

DOI: 10.22067/jls.v40i4.13175

چکیده
با توجه به اهمیّت تفکّر انتقادی در آموزش و تأثیر آن بر جامعه، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا به تأثیر مباحثة ادبی در رشد تفکر انتقادی بپردازد. بدین منظور دو کلاس زبان انگلیسی در سطح متوسط به بالا از کالج دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند. پس از تعدیل زبان آموزان از حیث تفکر انتقادی، در هر دو گروه کنترل و آزمایش پژوهشگر از متون ادبی از جمله شعر، داستان کوتاه و بعضی قطعات ادبی جهت تدریس استفاده نمود. زبان آموزان هر دو گروه باید متون مربوطه را در منزل مطالعه می‌کردند. زبان آموزان گروه کنترل باید تنها متون ادبی را خلاصه و خلاصه‌های خود را فقط در کلاس بازگو می‌کردند و معلم هم نظر خود را راجع به متن ابراز می‌داشت (آموزش انتقالی)، ولی از زبان آموزان گروه آزمایش خواسته شد راجع به متون مورد نظر بحث کنند، آن را به زندگی روزمره خویش ربط دهند، و احساس خود را از متن بیان نمایند(آموزش تبدیلی). در پایان ترم، مجدداً آزمون تفکر انتقادی به افراد هر دو گروه داده شد و از آنها خواسته شد به آن پاسخ دهند. نتایج نشان داد تفاوت معناداری میان دو گروه وجود دارد و مباحثة ادبی باعث رشد تفکر انتقادی گردیده است. در پایان، نتایج به‌دست آمده مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی هم برای پژوهش بیشتر ارایه گردیده است.

کلمات کلیدی:   آموزش انتقالی; آموزش تبدیلی;ادبیات، تفکر; انتقادی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154