نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه


صفحات: 25-48

DOI: 10.22067/jls.v41i1.13181

چکیده
تحوّلات اجتماعی و توجّه به درخواستها و دغدغه های مردم، از عوامل عمدة دگرگونی شعر مشروطه است. این مقاله با تأسّی به آرای نظریّه پردازان غربی و منتقدان ایرانی، به مخاطب گرایی شعر مشروطه و جایگاه قابل توجّه مخاطب در ساختار و تحوّل شعر آن دوره پرداخته است. با بررسی سبک شناسانه و تحلیل جامعه شناختی شعر مشروطه و تحلیل محتوایی آثار، رابطة مخاطب، شعر و تحوّلات اجتماعی – فرهنگی این دوره تبیین شده است. ارزش و اهمیّت این پژوهش در این است که بسیاری از نکات اجتماعی – تاریخی را می توان در لابلای اشعار ردیابی و تجزیه و تحلیل کرد. مخاطب در تکوین و تحوّل شعر مشروطه نقش مؤثّری داشته و از ارکان شعر و علّت غایی آن محسوب می شود. شاعران وضعیّت یکسانی نداشته اند: گروهی سنّت گرا و پیرو سبک بازگشت بوده اند؛ مثل صفای اصفهانی و فرصت شیرازی و شاعرانی که تا حدودی به مسائل اجتماعی با نگاهی انتقادی پرداخته اند، مثل ایرج میرزا، بهار و ادیب الممالک؛ و شاعرانی که در متن انقلاب و پیشگام مبارزه مردمی بوده اند؛ ‌مثل نسیم شمال، عارف، عشقی و لاهوتی. هر دسته از این شاعران مخاطبان خاصِّ خود را داشته‌اند.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154