نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: بررسی مبانی تحوّل شعر فارسیدر سه دورة سنّت، مدرنیسم، پست مدرنیسم


صفحات: 75-97

DOI: 10.22067/jls.v41i1.13183

چکیده
شعر فارسی در تاریخ دراز مدّت حیات خود با تحوّلات بسیار گوناگونی رو به رو بوده و دوره‌های مختلفی را از حیث ویژگیهای زیبایی‌شناختی تحت عنوان شعر کلاسیک، مدرن و پست مدرن، پشت سر گذاشته است. این تحوّلات به طور عام در دو حوزة فرم (صورت) و محتوا صورت گرفته و بیشتر به صورت تحوّلاتی فوّاره وار اتّفاق افتاده است. ویژگیهای فرمی و محتوایی بر محور بنیادهای زیبایی شناختی فطری، پیوسته در حال دگرگونی و «شدن» بوده‌اند.
در این مقاله با طرح این سؤال که آیا می توان غیر از حوادث تاریخی و گسترة جغرافیایی، مبنایی فلسفی را در تحلیل تحوّلات ادبی جست و جو کرد، می کوشیم تا بنیادهای کمابیش ثابت زیبایی شناختی شعر فارسی را بررسی کنیم و فراز و فرود این سیر مستمر را با توجّه به مقوله های فرم و محتوا و سنّت و نوآوری نشان دهیم و مشخّص کنیم که شعر امروز فارسی، هم در بررسیهای در زمانی و هم در مطالعات همزمانی دارای تحوّلات فوّاره وار و در زیبایی شناسی از بن مایه های فطری کمابیش ثابت برخوردار است.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4133

بازدید: 680

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1387/11/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )