نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: «نقد نو» در بوتة نقد با تکیه بر نگرش سیستمی


صفحات: 99-114

DOI: 10.22067/jls.v41i1.13184

چکیده
نقدنو بر مطالعة دقیق شعر و ادبیّات، صرف‌نظر از مسائل بیرونی و جنبی تأکید دارد. اساس شیوة نقدنو بر استقلال اثر ادبی است. به‌همین‌دلیل نقدنو از پرداختن‌ به مسائل فرعی و حاشیه‌ای اثر، نظیر زندگی نویسنده‌ یا شاعر، روزگار او و ملاحظات تاریخی، سیاسی و اجتماعی اجتناب می‌ورزد، زیرا از نظر این‌ رویکرد، چنین‌ مباحثی غیرادبی و غیرهنری به‌حساب می‌آیند. پیروان‌ نقدنو را طرفداران تحلیل‌ بسته‌ نیز خوانده‌‌اند؛ زیرا آنچه برایشان مهم است دلالتهای معناشناختی و زیبایی‌شناختی است و متن را همچون‌ سیستمی بسته و عایق‌بندی‌شده درنظر می‌گیرند. در این مقاله‌ درنظر است ضمن معرفی تئوری‌ سیستمها و ویژگیهای هر سیستم‌ به‌ چگونگی کارکرد سیستمی پرداخته‌ شود و مطابق مدلهای سیستمی‌ از متن‌ ادبی به‌مثابة یک‌ سیستم‌ یاد گردد. در این‌ تحلیل سعی خواهد شد ماهیّتِ «تحلیلی‌ و مکانیستی» نقدنو بررسی شود و از فراسیستمهایی که بر سیستم‌ِ متن ادبی تأثیر می‌نهند و از سیستمهای فرعیِ موجود در متن و تعامل سیستمهای فرعی و فراسیستمها در سازمان و سیستم‌ِ متن‌ ادبی سخن به‌میان‌ آید.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3619

بازدید: 872

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1387/11/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )