نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم


صفحات: 175-198

DOI: 10.22067/jls.v41i1.13188

چکیده
توفیق الحکیم، نمایشنامه نویس معاصر مصری، که به عنوان پدر نمایشنامه نویسی عربی شناخته شده است، با درک نیاز عصر حاضر به لزوم جستجوی بیشتر در شناخت ابعاد وجودی انسان و کوشش برای پرورش او، درونمایة اصلی نمایشنامه های خود را پرداختن به شخصیّت انسان قرار داده است. وی با بهره گیری از نظریه‌های انسان گرایی در برخی مکاتب ادبی- فلسفی غرب و آمیختن آن با آموزه های دینی و اسطوره های شرقی، بر آن بود تا به‌طور غیرمستقیم، الگوی مطلوبی از یک انسان را به خوانندگان آثار خود معرّفی نماید و بر آنان تأثیر گذارد. در این نوشتار درونمایه های انسانی نمایشنامه های وی مورد بررسی قرار گرفته و کوشش شده تا آن دسته از ابعاد وجودی انسان که مورد توجه توفیق الحکیم بوده است، مورد بازخوانی قرار گیرد.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4015

بازدید: 1433

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/04/02 , تاریخ انتشار: 1387/11/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )