نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: نفوذ مولانا در شبه قارّه


صفحات: 215-228

DOI: 10.22067/jls.v41i1.13190

چکیده
مولانا، افتخار حوزة زبان فارسی، از شاعران و متفکّران بزرگی است که فلسفة خودی و اندیشه‌های تصوّف را در قالب شعر به زیباترین وجه به جهانیان عرضه نمود و بسیاری را گرویدة خود کرد.حماسة عرفانی او از بسیاری جهات برای عرفا و اهل نظر، بازتاب طنین جوانمردی و اخلاق شهسواری و تاریخی داشته و طیّ قرنها، بسیار مورد توجّه و دقّت نظر قرار گرفته است. مولانا اگر چه به شبه قارّه نرفت لکن چنان مردم این منطقه با او آشنایی داشته و دارند که گویا فرزند این خاک و بوم بوده و هادی و راهنمای آنان واقع می‌شده است. وی، رابطة روحانی و معنوی با مردم آن دیار داشته، وگرچه امروز درحیات نیست و مزارش در دسترس طالبین وی قرار ندارد هر انسان فهمیده و عاشق حق و حقیقت آن وادی، از عشق و محبت او دم می‌زند و از افکار او دل مردم و بخصوص اهل دانش و خرد می‌تپد. اندیشة مولانا، قبل از نفوذ در عامة مردم، دانشمندان شبه قارّه را متأثر کرد و بسیاری از اندیشمندان و صاحبان ذوق، او را مرشد خود خوانده‌اند. در این پژوهش، گوشه‌ای از این تأثیر و تأثرات از شخصیّت مولانا و مثنوی شریف، مطالعه می‌شود و برخی از چهره‌های دانش و ادب و عرفان که از او تأثیر گرفته‌اند معرفی می‌شوند.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 12489

بازدید: 552

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1387/11/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )