نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۰،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: بخش نو یافته ای از اقوال مولانادر خلاصة المناقب


صفحات: 295-308

DOI: 10.22067/jls.v41i1.13195

چکیده
خلاصة المناقب، خلاصة مناقب العارفینِ شمس الدّین احمد افلاکی است که احمدبن محمود ملقّب به معین الفقرا (صاحب تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا) مرید جلال الدّین ابوالفتح محمّدبن محمّدبن محمود الحافظ البخاری (خواجه محمّد پارسا) از این کتاب فراهم آورده است. ارزش این متن به مطالبِ افزوده ای است که گردآورنده برای نخستین بار از اقوال مولانا جلال‌الدّین محمّد به کتاب علاوه کرده؛ ضمناً حکایتهای مهم و زیبایی را نیز انتخاب نموده است. در این مقال پس از معرفی متن و سابقة آن، به شناساندن احمدبن محمود و مرادش و عصر زندگی ایشان و سپس برای اولین‌بار به تصحیح بخشی پرداخته شده که معین الفقرا از سخنان مولانا به متن افزوده است.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5890

بازدید: 600

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1387/11/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )