نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی


صفحات: 1-16

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13196

چکیده
«ترکیب واژه یا ترکیب واژگانی» مانند جمله از واحدهای اصلی نحو است که در زبان فارسی نیز همانند زبان روسی، اهمیت ویژه‌ای در ساخت جمله دارد. ترکیب واژه‌ها در زبان روسی از لحاظ ساختار به سه دسته تقسیم می‌شوند: ترکیبهای فعلی، اسمی و قیدی. در این مقاله تلاش شده است نحوة بیان ترکیبهای فعلی زبان روسی در زبان فارسی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله بر اساس ترکیبهای فعلی زبان روسی و ترجمه‌های آنها در زبان فارسی نوشته شده است.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3732

بازدید: 582

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1387/11/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )