نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی


صفحات: 59-73

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13199

چکیده
محقّقان بر این باورند که افراد در فرهنگهای مختلف برای یادگیری زبان از سبکهای ادراکی خاص بهره می‌گیرند. مقالة حاضر، براساس تحقیقی تجربی به شناسایی سبکهای غالب یادگیری ادراکی در بین زبان‌آموزان ایرانی می‌پردازد. نتیجة سالها تجربة آموزش نشان می‌دهد هنگامی‌که هوش غالب خود را با سبک ترجیحی یادگیری همراه می‌کنیم برای یادگیری و کسب مهارتهای لازم در شرایط مطلوبتری قرار می‌گیریم. از این‌رو برای تعیین رابطه فرهنگ و سبک غالب یادگیری از پرسشنامه رید (۱۹۸۷) که شامل ۳۰ سؤال در شش زیرگروه سبکهای دیداری،‌ شنیداری، حرکتی،‌ لامسه‌ای، انفرادی و گروهی است استفاده گردید. پس از محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، ۴۰۰ نفر دانشجو که در دانشگاههای تهران و مشهد و برحسب دسترسی آسان در چهار رشته ادبیات انگلیسی، علوم انسانی، پزشکی و مهندسی تحصیل می‌کردند به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روشهای آماری آزمون t و تحلیل واریانس و نهایتاً آزمون شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر به‌دست آمد:
الف) سبکهای غالب یادگیری در فرهنگ ایرانی، سبکهای لامسه‌ای و حرکتی هستند؛
ب) تفاوت معناداری بین جنسیت، سن و سطح بسندگی و استفاده از سبکی خاص مشاهده نگردید. گرچه زنها به نسبت مردان از سبک شنیداری بیشتری بهره بردند.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8822

بازدید: 779

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1387/11/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )