نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: اصول ساختواژی واژه‌سازی و واژه‌های نوساختة ‌عمومی


صفحات: 75-94

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13200

چکیده
همواره مهمترین دغدغة ‌فرهنگستان در دوره‌های مختلف، ساختن واژه‌های فارسی در دو حوزة عمومی و تخصّصی بوده است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) واژه‌سازی را با حوزة عمومی آغاز کرد که ماحصل آن در «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان: دفتر اول» آمده است. واژه‌سازی، چون متعلّق به ساختواژه است، قاعدتاً باید طبق اصول این حوزه انجام شود. در مقالة حاضر، ابتدا اصول ساختواژی واژه‌سازی به منزلة یک چارچوب تحلیل ارائه می‌گردد و سپس بر اساس آن، نمونه‌ای از واژه‌های عمومیِ نوساختة فرهنگستان بررسی می‌شود تا میزان انطباق آنها با اصول واژه‌سازی مشخص گردد. بر این اساس، می‌توان دلایل یا زمینه‌های پذیرش این واژه‌های نوساخته و عدم پذیرش برخی دیگر را دریافت. از آنجا که واژه‌سازی در حوزة عمومی اوّلین تجربة‌ فرهنگستان سوم است، تحلیل دلایل یا زمینه‌های پذیرش یا عدم پذیرش در حکم نوعی محک این تجربه است و، به علاوه، نکات راهگشایی را نیز برای اقدامات و تجربه‌های آتی عرضه می‌کند.
کلید واژه‌ها: فرهنگستان، واژه‌های نوساختة عمومی، اصولِ ساختواژیِ واژه‌سازی، ‌پذیرش، عدم پذیرش.



دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6669

بازدید: 596

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1387/11/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )