نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی


صفحات: 111-124

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13202

چکیده
در نتیجۀ مطالعۀ دستوری واژه در حوزۀ علم صرف روسی، دو نوع مقولۀ زبانی از یکدیگر متمایز می‌شوند. این دو مقوله عبارتند از: «مقولۀ دستوری» و «انواع لغوی-دستوری». تعیین مقوله‌های دستوری با استناد به یک سری خصوصیّات دستوریِ واژه انجام می پذیرد. زبان شناسان و دستور نویسان روس با لحاظ نمودن معیارهای متفاوت، مقوله‌های دستوری را به انواعی تقسیم می‌کنند. در تعیین انواع لغوی‌دستوری، علاوه بر خصوصیّات دستوری، یک سری خصوصیّات لغوی و معنایی نیز در نظر گرفته می‌شوند. انواع لغوی-دستوری را در ارتباط با واژه ها باید یک مقولة درون طبقه‌ای دانست که در درون اقسام کلمة مختلف مشخص می‌شوند.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3357

بازدید: 569

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1387/11/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )