نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی


صفحات: 111-124

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13202

چکیده
در نتیجۀ مطالعۀ دستوری واژه در حوزۀ علم صرف روسی، دو نوع مقولۀ زبانی از یکدیگر متمایز می‌شوند. این دو مقوله عبارتند از: «مقولۀ دستوری» و «انواع لغوی-دستوری». تعیین مقوله‌های دستوری با استناد به یک سری خصوصیّات دستوریِ واژه انجام می پذیرد. زبان شناسان و دستور نویسان روس با لحاظ نمودن معیارهای متفاوت، مقوله‌های دستوری را به انواعی تقسیم می‌کنند. در تعیین انواع لغوی‌دستوری، علاوه بر خصوصیّات دستوری، یک سری خصوصیّات لغوی و معنایی نیز در نظر گرفته می‌شوند. انواع لغوی-دستوری را در ارتباط با واژه ها باید یک مقولة درون طبقه‌ای دانست که در درون اقسام کلمة مختلف مشخص می‌شوند.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154