نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی)


صفحات: 126-136

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13203

چکیده
معیار فصاحت نزد بیشتر زبان‌شناسان و علمای بلاغت در زبان عربی مبتنی بر دو عنصر زبان و مکان بوده و به معیارهای درونی واژه‌ها، نظم درونی، نوع حروف، هم‌نشینی، همگنی، تنافر و قدرت تأثیر آن توجه نداشته‌اند. البته علمای بلاغت با زبان‌شناسان در کارکرد واژه با هم اختلاف داشتند؛ یعنی زبان‌شناسان به سلامت و زیبایی واژه توجه داشتند، ولی علمای بلاغت به ترکیبها و روانی واژه‌ها و سازگاری حروف و کلمات با هم عنایت داشته‌اند.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6680

بازدید: 649

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1387/11/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )