نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی)


صفحات: 126-136

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13203

چکیده
معیار فصاحت نزد بیشتر زبان‌شناسان و علمای بلاغت در زبان عربی مبتنی بر دو عنصر زبان و مکان بوده و به معیارهای درونی واژه‌ها، نظم درونی، نوع حروف، هم‌نشینی، همگنی، تنافر و قدرت تأثیر آن توجه نداشته‌اند. البته علمای بلاغت با زبان‌شناسان در کارکرد واژه با هم اختلاف داشتند؛ یعنی زبان‌شناسان به سلامت و زیبایی واژه توجه داشتند، ولی علمای بلاغت به ترکیبها و روانی واژه‌ها و سازگاری حروف و کلمات با هم عنایت داشته‌اند.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154