نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی


صفحات: 137-147

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13204

چکیده
در این مقاله نشان داده می شود که مادّة مجهول ساز -ya- که در ساختهای مجهولی ساختواژی در زبانهای ایرانی باستان به ریشة فعل افزوده می شود و مادّة مجهول تشکیل می دهد به صورتهایyâ- - وya- - در گویشهای کردی سورانی، اردلانی، کلهری، ایلامی و هورامی - باقیمانده است و وجود ساختهای مجهولی ساختواژی کردی به سبک و سیاق مجهول در زبانهای ایرانی باستان می تواند هم در زبانشناسی تاریخی و تحوّل زبان و هم در کمک به روشن شدن ماهیّت مجهول در سایر زبانهای ایرانی نو مانند فارسی مورد استفاده محقّقین قرار گیرد.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4109

بازدید: 708

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1387/11/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )