نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: «طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث


صفحات: 149-166

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13205

چکیده
طعن یا آیرونی یک آرایۀ ادبی و نوعِ خاصّی از بیان دوپهلو است که با ایهام و ابهام متفاوت است. این آرایه در آثار مهدی اخوان ثالث جلوه‌ای خاص دارد و می‌تواند در شمار ویژگیهای سبکی او به شمار رود. هرچند آیرونی در ادبیّات فارسی پرکاربرد است، منتقدان کمتر به آن توجه نشان داده‌اند. در مقالة حاضر انواع آیرونی و مظاهر آن در شعر مهدی اخوان ثالث بررسی می‌شود.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7657

بازدید: 930

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1387/11/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )