نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۷، شماره ۱۸۷،(۱۳۹۳)

عنوان مقاله: بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان


صفحات: 111-136

DOI: 10.22067/jls.v47i4.13216

چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در کشور های خارجی است. به منظور دستیابی به این هدف ابتدا با ده تن شامل استادان دانشگاه، کمک مربّیان و دانش‌آموختگان زبان فارسی در هشت دانشگاه طراز اوّل کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی مصاحبه ای انجام گرفت. سپس با انتخاب نمونۀ آماری از دانشجویان زبان فارسیِ ۴۱ دانشگاه در ۲۲ کشورِ مختلف، ۳۲۶ نفر به سؤالات پرسشنامه ای ساختمند پاسخ دادند تا بررسی وضعیت فعلی آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان خارجی میسر شود. درواقع تحقیق پیش رو، بخشی از پژوهش گسترده و در حال اجرایی است که در طول دو سال گذشته برای شناسایی و بررسی مشکلات، موانع آموزشی و یادگیری زبان فارسی در ۴۱ دانشگاه از ۲۲ کشور چهار قارّۀ جهان، با تعدادی از اساتید، مدرّسان و دانشجویان این مراکز آموزشی به شیوه‌های گوناگون ارتباط برقرار کرده است تا بتواند تصویری واقعی، مبتنی بر شواهد و اسناد معتبر در اختیار مسئولان اجرایی کشور قرار دهد و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که اگرچه آموزش زبان فارسی در کشورهای خارجی با مشکلات فراوانی روبروست ولی چنانچه دانشکده‌های ادبیّات و علوم انسانی در ایران که پاسدار زبان فارسی هستند، خود را ملزم به حمایت از کرسی‌های زبان و ادبیّات فارسی در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا بدانند، بسیاری از این موانع و مشکلات در کوتاه مدت برطرف خواهد شد.

کلمات کلیدی:   زبان فارسی; فارسی‌آموز; مشکلات یادگیری زبان فارسی; مشکلات آموزش زبان فارسی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 964

بازدید: 1025

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1394/01/11 , تاریخ انتشار: 1394/02/27

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )