نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲)

عنوان مقاله: بحران هویت شخصیت‌ها در رمان «ویران می‌آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن)


صفحات: 93-120

DOI: 10.22067/jls.v46i2.13548

چکیده
نوشتۀ حاضر به تحلیل رمان «ویران می‌آیی» نوشتۀ حسین سناپور می‌پردازد. قرائت ساختارگرایانۀ متن، نمونه‌ای خصیصه‌نما از یک تحلیل ساختارگرایانۀ متون ادبی و مبتنی بر ایدۀ «تودوروف» دربارۀ دستور روایت است. این بررسی نشان ‌می‌دهد که می‌توان تمامی کنش‌ها را در روایت داستان «ویران می‌آیی»، به دو گزارۀ جست‌وجوکردن و نیافتن فروکاست. سپس با تکیه بر مفهوم مفصل‌بندی در رویکرد پساساختگرای تحلیل متن «لاکلو و موف»، نشان‌ می‌دهد که شخصیت‌های اصلی داستان در جست‌وجوی روایتی جدید از هویت خود هستند که از طریق گفتمان‌ غالب خانواده و حول محور گره‌گاه جنسیت شکل‌ گرفته ‌است، اما ناتوانی شخصیت‌ها در سامان‌دهی مجدد زنجیرۀ هم‌ارزی که حول محور دال‌های اصلی مرد/زن شکل‌می‌گیرد، به معنای ناکامی آن‌ها در کسب هویت دیگری است که خواهان آن هستند. این نوشته همچنین نشان‌می‌دهد که مفصل‌بندی گفتمان متن، کاملاً شبیه به گفتمان‌های شکل‌دهندۀ هویت شخصیت‌های داستان است و به مانند آن‌ها و به دقت، هویت مردانه و زنانه را در قالب زنجیره‌های هم‌ارزی کاملاً مجزا سامان ‌می‌دهد.

کلمات کلیدی:   رمان ویران می‌آیی؛ الگوی روایتی؛ نظریۀ روایی تودوروف؛ پساساختارگرایی؛ تحلیل گفتمان.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2090

بازدید: 1389

تاریخ دریافت: 1391/04/04 , تاریخ پذیرش: 1392/01/26 , تاریخ انتشار: 1392/08/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )