نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۴،شماره ۱۷۵ (۱۳۹۰)

عنوان مقاله: روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی


صفحات: 35-49

DOI: 10.22067/jls.v44i4.14559

چکیده
معابد بودایی بلخ و نقش سر بودا بر سکه های پیروز ساسانی حاکی از نفوذ آیین بودا در خراسان، یکی از خاستگاه های تصوف است. همجواری و رفت و آمدهای پیاپی میان سرزمین های اسلامی و مناطق بودایی‌نشین، در روزگاران پس از اسلام نیز سبب انتقال و ورود آداب و مناسک بودایی به تفکر و آداب و رسوم صوفیه این مناطق شد. از نمونه‌های این تأثیرپذیری، روایت خراسانی داستان ابراهیم ادهم است که نشان می دهد پردازندگان آن به سبب همجواری خراسان با هند و سرزمین‌های بودایی‌نشین، از سرگذشت بودا و باورهای بودایی الگو گرفته اند. در این مقاله سعی شده پس از آوردن روایت‌های شامی و خراسانی این داستان، از راه بررسی مقایسه‌ای و آوردن نمونه‌هایی از مشابهت‌های عناصر این روایت مانند بی خانمانی، عبادت در غار و پرهیز از خوردن گوشت و مطابقت با ادبیات جاته که و آداب و باورهای بودایی، این الگوپذیری نشان داده شود.

کلمات کلیدی:   عرفان اسلامی؛عرفان خراسان؛آیین بودایی؛ابراهیم ادهم؛بودا


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4407

بازدید: 1119

تاریخ دریافت: 1391/05/18 , تاریخ پذیرش: 1391/05/18 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )