نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت


صفحات: 29-55

DOI: 10.22067/jls.v45i3.14560

چکیده
کیمیای سعادت مهمترین اثر فارسی ابوحامد محمّد غزالی است که در ایران دو بار تصحیح و منتشر شده است: بار نخست در سال ۱۳۱۹ به اهتمام احمد آرام و بار دوم در سال ۱۳۶۱ به کوشش حسین خدیوجم که پیشتر هم در سال ۱۳۵۴ نیمة نخست کتاب را به چاپ رسانده بود. این مقاله بر آن است تا با بررسی این دو چاپ، بویژه تصحیح خدیوجم و مقایسة آنها با نسخ کهن کتاب، کاستیها و اشکالات این دو تصحیح را نشان دهد و ضرورت تصحیح دوبارة کیمیا را گوشزد نماید. در این راستا افزون بر نسخ اصلی مورد استفادة خدیوجم، از نسخة موزة ملک (مورّخ ۶۰۵ ق.)، دو دستنویس موزة بریتانیا (مورّخ ۶۴۴ ق. و ۶۷۲ ق.) و نسخة نویافتة اوپسالا (مورّخ ۶۱۴ ق.) بهره برده و نشان داده‌ایم که معرفی نکردن کامل نسخه‌ها، انتخاب نابجای نسخه / نسخ اساس، نامعلوم بودن شیوة تصحیح و انتقادی نبودن آن، افتادگیها، افزوده‌های بی‌پشتوانه و برخی اشتباهات فاحش در تصحیح واژه‌های غریب و نادر، مهمترین اشکالات این دو چاپ – بویژه چاپ خدیوجم – بوده است. این اشکالات به حدی است که گاه معنی و مفهوم عبارات دگرگون شده و به‌کلی با آنچه مؤلف در صدد بیان آن بوده، اختلاف پیدا کرده است.

کلمات کلیدی:   کلید‌واژه‌ها: کیمیای سعادت; ابوحامد محمّد غزالی; خدیوجم; آرام; تصحیح متن; متن‌شناسی; نسخه‌شناسی.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154