نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۴،شماره ۱۷۵ (۱۳۹۰)

عنوان مقاله: سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی


صفحات: 85-106

DOI: 10.22067/jls.v44i4.14574

چکیده
سرقت ادبی موضوعی است که از گذشته تا امروز دامنگیر شاعران و نویسندگان بوده و در بین کسانی که توانایی آفرینش اثری درخور و شایسته نداشته‌اند، رواج داشته است؛ حتی شاعران بزرگ و نام‌آور نیز گاه مرتکب سرقت ادبی شده اند. در این جستار ضمن نشان دادن شواهد و نمونه‌ها، سرقت‌های ادبی عبدالواسع جبلی، شاعر نامی قرن ششم از دیوان سنایی غزنوی، شاعر بزرگ هم‌دورۀ او، واکاوی شده است. در این بررسی به این نتیجه رسیده‌ایم که تمام انواع سرقات و به‌خصوص"انتحال" و "اغاره" را در دیوان عبدالواسع جبلی می‌توان دید. وی قطعاتی از شعر سنایی را در بیشتر قالب‌های ادبی و بخصوص قالب قصیده و غزل، سرقت کرده است.

کلمات کلیدی:   سرقت ادبی؛عبدالواسع جبلی؛سنایی؛انتحال؛اغاره؛استقبال


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3855

بازدید: 962

تاریخ دریافت: 1391/05/21 , تاریخ پذیرش: 1391/05/21 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )