نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۴،شماره ۱۷۵ (۱۳۹۰)

عنوان مقاله: وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی


صفحات: 157-182

DOI: 10.22067/jls.v44i4.14578

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت درس فارسی عمومی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان کارشناسی، درس با تحقّق اهداف تعیین شده فاصله دارد، اما در مولفة تدریس و فعّالیّت‌های کلاسی موفق عمل کرده است و دانشجویان از منابع یادگیری معرفی شده و سهولت تهیه آن و در حیطه ارزشیابی و نگرش رضایت داشته‌اند. همچنین، بین نمرات دانشجویان دختر و پسر در مولّفه‌های پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج ارزشیابی t مستقل نشان داد که در مولّفه اهداف، محتوا، تدریس و فعّالیّت‌های کلاسی، منبع یادگیری و نگرش و قضاوت بین رشته‌های علوم انسانی و رشته‌های غیر علوم انسانی تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در مولّفه ارزشیابی، تفاوت معناداری مشاهده شد، به طوری که میانگین نمرات دانشجویان رشته‌های علوم انسانی بالاتر بود.

کلمات کلیدی:   درس فارسی عمومی؛دانشجوی کارشناسی؛دانشگاه فردوسی مشهد


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3793

بازدید: 880

تاریخ دریافت: 1391/05/21 , تاریخ پذیرش: 1391/05/21 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )