نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶ ، شماره ۱۸۰ (۱۳۹۲)

عنوان مقاله: نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری


صفحات: 125-158

DOI: 10.22067/jls.v46i1.15010

چکیده
نشانه‌ها در ادبیات بیشتر به صورت نمادین و بر اساس جنبه‌های قراردادی خود شکل می‌گیرند. شعرها و نقاشی‌های سهراب سپهری، شاعر و نقاش توانای معاصر نیز آکنده از نشانه‌هایی است که با رمزگشایی آن‌ها ملموس تر و قابل فهم تر می‌شود. خاستگاه نشانه‌های سهراب اغلب طبیعت و همچنین عرفان بودایی و هندی بوده است. وی با نوعی کشف و شهود عرفانی و استتیک افلاطونی به «همه خدایی» و «همه جا خدایی» رسیده است. بخش قابل توجهی از نشانه‌های کیهانی در آثار سهراب، نشان‌دهندۀ نور ازلی و تجلی ذاتی هستند به گونه‌ای که شاعر را به سمت حقیقت هستی رهنمون می‌شوند. از آنجا که پژوهش نشانه شناختی می تواند به کشف لایه‌های معنایی شعرها و نقاشی‌های سهراب منجر شود و خواننده را به سپهر نشانه ای او نزدیک کند، در این مقاله کوشیده ایم پاره ای از مهم‌ترین نشانه‌های کیهانی را در شعر و نقاشی سهراب سپهری با دیدگاهی نشانه شناسانه و مبتنی بر هر دو مکتب سوسوری و پیرسی تحلیل کنیم و تا حدّ امکان از مفاهیم و دلالت های ضمنی آن‌ها پرده برگیریم.

کلمات کلیدی:   نشانه شناسی؛ نشانه‌های کیهانی؛ سهراب سپهری؛ شعر و نقاشی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3840

بازدید: 1010

تاریخ دریافت: 1391/06/11 , تاریخ پذیرش: 1391/11/29 , تاریخ انتشار: 1392/04/31

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )