نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲)

عنوان مقاله: روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد


صفحات: 51-72

DOI: 10.22067/jls.v46i2.15042

چکیده
نبرد رستم با کک کوه‌زاد، یکی از چند داستان مشهور دوران کودکی رستم است که در آن از دلاوری‌های او سخن رفته است. از این داستان، دو روایت منظوم بلند و کوتاه در دست است. روایت بلند آن همان است که در بخش ملحقات شاهنامۀ چاپ کلکته دیده می‌شود و بارها در ایران به صورت جداگانه و یا در بخش ملحقات شاهنامه‌ها، انتشار یافته که مبنای همۀ این چاپ‌ها، همان چاپ کلکته بوده است. امّا روایت کوتاه داستان کک کوه‌زاد تاکنون پیرایش و تصحیح نشده است. در این مقاله پس از معرّفی روایت کوتاه این داستان که با عنوان «کک کوه‌زاد نامه» از آن نام می‌بریم، به بررسی چهرۀ اسطوره‌ای کک کوه‌زاد می‌پردازیم. سپس با آوردن شواهدی چند، نشان می‌دهیم که روایت کوتاه نبرد رستم با کک کوه‌زاد، از روایت بلند آن کهن‌تر و متقدّم‌تر است.

کلمات کلیدی:   کک کوه‌زاد; کک کوه‌زاد نامه; رستم; اژدها; دیو.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1815

بازدید: 588

تاریخ دریافت: 1391/06/13 , تاریخ پذیرش: 1392/06/06 , تاریخ انتشار: 1392/08/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )