نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه


صفحات: 111-133

DOI: 10.22067/jls.v45i4.15570

چکیده
در کتاب چین نامه که به تازگی تصحیح و حاشیه نویسی شده است، واژ‌ه‌های فارسی فراوانی یافت می‌شود که در هند تحول معنایی یافته است؛ واژگانی که بدون دانستن معنای آن‌ها در زبان هندی، درک دقیق متن، دشوار و در مواردی ناممکن خواهد بود. با توجه به این که تا کنون فرهنگ جامعی برای آن دسته از لغات فارسی که در هند تحول معنایی یافته‌اند نوشته نشده است، برای تصحیح و تحشیۀ این اثر ناگزیر باید از فرهنگ هایی بهره برد که لغاتی از این دست را به صورت پراکنده دربرگرفته اند. در این مقاله این واژگان استخراج، دسته‌بندی و معنا شده اند. توجه به این دست واژگان علاوه بر این که به مطالعۀ دقیق تر متن کمک خواهد کرد، در بررسی ترجمه و تحشیۀ آن و همچنین بر تصحیح و گزینش نسخۀ اساس نیز تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

کلمات کلیدی:   چین نامه; تحول معنایی;محمدزمان نقاش;تصحیح; واژگان فارسی در هندی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3729

بازدید: 567

تاریخ دریافت: 1391/07/07 , تاریخ پذیرش: 1391/12/02 , تاریخ انتشار: 1392/03/28

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )