نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: شعر سنایی در لغت نامة دهخدا


صفحات: 57-79

DOI: 10.22067/jls.v45i3.15925

چکیده
این مقاله، دو مسالة اصلی دارد: نخست برای تعیین جایگاه شعر سنایی در تکوین لغت نامۀ دهخدا به بررسی زبانی شاهد مثال هایی پرداخته ایم که مؤلفان لغت نامه از شعر سنایی انتخاب کرده اند. در این میان موارد زیادی یافت شد که شعر سنایی تنها شاهد مثال است و وجود یک کلمه یا تعبیر کاملاً وابسته به شعر سنایی است. در این بخش هم کلمات و ترکیبات زبان رسمی وجود دارد و هم کلماتی که مربوط به جغرافیای خیال هستند و به احتمال زیاد برساختة خود سنایی‌اند. علاوه بر این، برخی اشعار سنایی در لغت نامه به‌عنوان نخستین شاهد مثال ثبت شده اند. از آنجا که مؤلفان لغت نامه در ثبت شاهد مثال ها غالباً ترتیب تاریخی را رعایت کرده اند، این موارد هم جایگاه شعر سنایی را در تکوین لغت نامه آشکار می کند. دیگر شاهد مثال های سنایی در لغت نامه نیز به حیث کمیت و کیفیت اهمیت خاص خود را دارند. مسألة دوم مقاله، مقایسة نسخه شناسانۀ شاهد مثال های لغت نامه با نسخة خطی نویافته ای از حدیقه است که در دسترس مصححان قدیمی حدیقه و یا مؤلفان لغت نامه قرار نداشته است. این مقایسه نشان می دهد که اصلاح شاهد مثال های موجود در لغت نامه بر اساس چاپ های جدید تا چه میزان ضروری است.

کلمات کلیدی:   حدیقة سنایی، لغت نامة دهخدا، تصحیح، شاهد مثال


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3751

بازدید: 570

تاریخ دریافت: 1391/07/21 , تاریخ پذیرش: 1391/11/16 , تاریخ انتشار: 1392/02/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )