نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۶،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه


صفحات: 65-73

DOI: 10.22067/jls.v45i1.15990

چکیده
یکی از مسائل مهم و اساسی در تصحیح متن های کهن فارسی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی ضبط های کهن کاذب در دستنویس هاست که گاه به خاطر ریخت کاملاً فریبندة خود، مصحح را از تشخیص ضبط اصلی باز می دارند. ضبط « مر ین » در مصراع ثانی بیت نخست از ابیات
اگر کشته گشتی تو در چنگ اوی مر ین گرز و این مغفر کینه جوی
چـگونـه کشیـدی بـه مـازنـدران کـمند و کـمان، تیر و گرز گران
در شاهنامة فردوسی، یکی از این ضبط های به ظاهر کهن است که از میان دوازده دستنویس اصلی مورد استفادة آقای دکتر خالقی مطلق در تصحیح دفتر دوم، فقط در دستنویس فلورانس آمده و به عنوان قرائت دشوار به متن برده شده است؛ در حالی که در یازده دستنویس اصلی دیگر (به علاوه در دستنویس سن-ژوزف ) به جای « مر ین » ضبط « من این» آمده است که صحت و اصالت آن را شواهد و قراین متعددی تأیید می کنند که در حد امکان در مقالة حاضر گزارش شده اند.

کلمات کلیدی:   شاهنامة فردوسی ؛ مر ین ؛ من این ؛ تصحیح


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5020

بازدید: 839

تاریخ دریافت: 1391/07/23 , تاریخ پذیرش: 1391/07/23 , تاریخ انتشار: 1391/07/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )