نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۶،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه


صفحات: 75-94

DOI: 10.22067/jls.v45i1.15993

چکیده
بهمن‌نامه یکی از منظومه های مهم حماسی پیرو شاهنامه است که در اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم سروده شده است. این منظومه از چهار بخش تشکیل شده که بخش اول آن ماجرای بر تخت نشستن بهمن و ازدواج او با دختر پادشاه کشمیر است. بخش اول این اثر، منظومة عاشقانة مستقلی است که ویژگی های یک اثر غنایی برجسته را دارد. در این مقاله با مقایسة دو داستان نشان داده شده که این بخش منظومه در مواردی چون توصیف صحنه ها، شخصیت پردازی، استفاده از مضامین، نوع حوادث، شیوة روایت، ضرب‌المثل‌ها و.... تشابه بسیار زیادی به ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی دارد.

کلمات کلیدی:   بهمن نامه ؛ ویس و رامین ؛ تشابه ؛ حماسه ؛ غنا


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4572

بازدید: 964

تاریخ دریافت: 1391/07/23 , تاریخ پذیرش: 1391/07/23 , تاریخ انتشار: 1391/07/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )