نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶، شماره ۱۸۲، (۱۳۹۲)

عنوان مقاله: بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارة شناختی


صفحات: 75-104

DOI: 10.22067/jls.v46i3.17175

چکیده
هدف نگارندگان این جستار آن بوده تا از رهگذر تحلیل استعاره‌های شناختیِ اقوال بایزید- به عنوان یکی از عرفای پیشرو و برجستة مکتب تصوف عاشقانه- مفاهیم کلیدی در عرفان او را تفسیر و تبیین نمایند و در ضمن آن به برخی ویژگی‌های شخصیت او نیز اشاره کنند. از جمله نتایج این تحقیق آن بوده که کاربرد قلمروهای شراب، آتش و سیل در اقوال وی، تأکید او را بر مسألة «فنا» در اندیشة عرفانی وی نشان می‌دهد. همچنین حضور مکرر و چشمگیر قلمرو تجربی «نور» در اقوال بایزید، حاصل تأثیر محیط فرهنگی و اجتماعی زرتشتی روزگار وی بوده است. علاوه بر این، تحلیل استعاره‌های شناختی وی نشان‌‌دهندة تردد او میان اندیشه‌های زاهدانه و عاشقانة تصوف می‌باشد.

کلمات کلیدی:   نظریة استعارة شناختی; فرهنگ; نگاشت; اصطلاحات عرفانی;بایزید بسطامی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1928

بازدید: 1183

تاریخ دریافت: 1391/09/06 , تاریخ پذیرش: 1392/11/06 , تاریخ انتشار: 1392/11/06

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )