نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن


صفحات: 19-43

DOI: 10.22067/jls.v45i4.17193

چکیده
انوری از شاعران بزرگ ایرانی است که شعر او هم بر شاعران همدورۀ او و هم بر شاعران پس از او تأثیر داشته است. دیوان او تا امروز چندین بار در ایران و هند به چاپ رسیده است که از میان آن ها دو تصحیح که در ایران انجام شده از اقبال عمومی برخوردار شده است. در ایران ابتدا سعید نفیسی به جمع آوری اشعار انوری پرداخت و پس از او محمد تقی مدرس رضوی دیوان انوری را تصحیح کرد. در این جستار به معرفی نسخه ای کهن از دیوان انوری که در کتابخانۀ مجلس موجود است، پرداخته و بر ضرورت تصحیح انتقادی دیوان انوری تأکید کرده ایم. هیچ یک از دو مصحح محترم از این نسخه استفاده نکرده اند. این نسخه که در سال ۶۸۰ هجری قمری کتابت شده است، حاوی دو غزل، ۵ قطعه و ۸۴ رباعی نویافته از انوری است که در چاپ های پیش از این در دیوان انوری وارد نشده‌اند.

کلمات کلیدی:   انوری; سعید نفیسی; محمد تقی مدرس رضوی; نسخۀ خطی مجلس; اشعار نویافته


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8135

بازدید: 704

تاریخ دریافت: 1391/09/06 , تاریخ پذیرش: 1391/11/29 , تاریخ انتشار: 1392/03/28

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )