نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲)

عنوان مقاله: بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب


صفحات: 29-50

DOI: 10.22067/jls.v46i2.18145

چکیده
«گندرو» اژدهایی است که گرشاسب، پهلوان معروف ایرانی، او را در جنب دریای فراخکرت میکشد. این اژدها علاوه بر ایفای نقش در اوستا و کتب پهلوی، در کتب دورة اسلامی جنبة انسانی مییابد. گندرو در سنت اساطیری هند جنبة اهورایی دارد و به عنوان یک نیمه خدا مطرح میگردد. تا کنون کاری شایسته در زمینة ایجاد ارتباط بین دو جنبة فراطبیعی و انسانی او، و نیز ارتباط بین گندرو و گندهروای هندی صورت نگرفته است. این جستار کوشش کرده است تا گندرو را به عنوان حیوانی آبی که دارای ما به ازای خارجی است، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و همچنین ضمن ایجاد ارتباط بین دو رویۀ وجودی گندرو، ارتباط رویۀ انسانی این اژدها را با آب و نقش آن را به عنوان توتم گروهی از اقوام باستانی، در تمدن هند و ایرانی، بررسی کند.

کلمات کلیدی:   گندرو؛ دریای پیشینه؛ دریای فراخکرت؛ قوم گندهروا؛ آب


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1812

بازدید: 560

تاریخ دریافت: 1391/10/09 , تاریخ پذیرش: 1392/06/06 , تاریخ انتشار: 1392/08/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )